Pêng-hong kong-chhioh

From Lohankhapedia
(Redirected from )
Jump to navigation Jump to search

平方公尺 (Pêng-hong-kong-chhioh) (kì-chò),猶是 (iah-sī)貨欲 (hè-beh) ( (tùi)日語 (Ji̍t-gí) 平米 hêbê (平米 (pêng-bí)) 來的 (lâi--ê)),根據 (kin-kù)國際 (Kok-chè)單位 (Tan-ūi)系統 (Hē-thóng) (SI) (ê)1 (ê)基本 (ki-pún)單位 (m) 導出來 (tō--chhut-lâi)面積 (bīn-chek)大細 (tōa-sè)

1 m²相當 (siong-tong) ():

倒算 (Tò-sǹg) (tńg)lai:

  • 1 km² = 1,000,000 m²
  • 1公頃 = 10,000 m²
  • 1公畝 = 100 m²
  • 1英畝 (Eng-bó͘) ≈ 40,470 m²
  • 1評 ≈ 3.3058 m²
  • 1 cm² = 0.0001 m²

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]