Oa̍t-lâm-gú

From Lohankhapedia
(Redirected from 越南語)
Jump to navigation Jump to search
越語 有時指 廣東話
越南語
tiếng Việt
源自國家  越南
母語 使用者 76百萬 (2009)
語系
官方地位
官方語言  越南
東南亞國家聯盟
承認的
少數語言
語言代碼
ISO 639-1 vi
ISO 639-2 vie
ISO 639-3 vie
Glottolog viet1252
Linguasphere 46-EBA
Natively Vietnamese-speaking areas.png
Natively Vietnamese-speaking (non-minority) areas of Vietnam[1]
這文章包含IPA符號.若是無相關的字型支援,理可能會看就問號,方輕抑是騎他符號,無法度正常顯示Unicode字源。請理看Help:IPA

越南語 (Oa̍t-lâm-gí) (越南語: tiếng Việt) ()1 (khoán)聲調 (siaⁿ-tiāu)言語 (giân-gú) (I) (tùi)漢語 (Hàn-gí) (chioh) (chiâⁿ) (chē)詞彙 (sû-lūi)過去 (kòe-khì) () (bat) (iōng)漢字 (hàn-jī) (kap)仿 (hóng)漢字 (ê)文字 (bûn-jī)書寫 (su-siá)總是 (Chóng--sī)言語學家 (ha̍k-ka)認為 (jīn-ûi)越南語屬於 (sio̍k-î) " (Lâm)亞洲 (A-chiu)語系 (gí-hē)" (Austroasiatic) 的1 (chióng) – 佮漢語 () (kâng)佳作 (ka-chok)字且 (jī-chhiáⁿ)家作內 (ka-chok-lāi) (siōng)使用 (sú-iōng)人口 (jîn-kháu)成員 (sêng-oân) () ()2 (tōa)Khmer ()濟10 (pōe)

越南語是越南 (Oa̍t-lâm)國作 (kok-chok) (kiam)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân),是87% (ê)越南人 (Oa̍t-lâm-lâng)母語 (bó-gí) ()國外 (kok-gōa) (koh) (ū)2百萬 (pah-bān)使用者 (sú-iōng-chiá)尤其 (iû-kî)美國 (Bí-kok)法國 (Hoat-kok)嶺抵 (sīm-chí)台灣 (Tâi-oân)

分類 (Hun-lūi)[edit]

現代 (Hiān-tāi)分類學 (hun-lūi-ha̍k) ()越南語 (pâi) (tòa)南亞洲 (Lâm-a-chiu)言語家作 (ka-chok)的Mon-Khmer分支 (hun-ki)下跤 (ē-kha)的Viet-Muong (lūi)

地理 (Tē-lí)範圍 (hoān-ûi)[edit]

根據 (Kin-kù)Ethnologue,越南語佇世界 (sè-kài)的使用範圍包括 (pau-koat)AustraliaKampucheaKha-ná-tah中國 (Tiong-kok)Côte d'IvoireSuomi法國德國 (Tek-kok)Lao (kok)Martinique荷蘭 (Hô-lân) (Sin)CaledoniaNorge菲律賓 (Hui-li̍p-pin)Senegal泰國 (Thài-kok)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)美國Vanuatu台灣嘛有幾若萬 (kúi-ā-bān)的使用者,主要 (chú-iàu)外勞 (gōa-lô)外來 (gōa-lâi)參婦 (sim-pū)

官方地位 (tē-ūi)[edit]

越南語是越南的官方語 (koaⁿ-hong-gí)

方言 (Hong-giân)[edit]

方言之間 (chi-kan)會得 (ē-tit)相通 (sio-thong)。主要有3種: ()Nội ( (Pak)越南語),Huế ( (Tiong)越南語),Sài Gòn (南越南語)。 (In)的聲調小可 (sió-khoá)精差 (cheng-chha), Huế方言特別 (te̍k-pia̍t)無仝。北越南語的hỏingã調 (tiāu)南部 (lâm-pō͘)方言區別 (khu-pia̍t) (khah)明顯 (bêng-hián)

現代的標準語 (phiau-chún-gí) (發音 (hoat-im)聘音 (phèng-im)) 是 (tòe)下Nội的智識 (tì-sek)階層 (kai-chân)腔口 (khiuⁿ-kháu)

聲韻 (Siaⁿ-ūn)[edit]

越南語有6个雙調 (siang-tiāu): nganghuyềnsắchỏingãnặng

文字[edit]

主要的文章 (bûn-chiuⁿ): 越南用Latin ()歷史 (le̍k-sú)

現代越南文 (Oa̍t-lâm-bûn)羅馬字 (lô-má-jī)的1種。

漢字[edit]

Chữ nôm[edit]

Quốc ngữ[edit]

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. From Ethnologue (2009, 2013)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]