Ìn-tō͘-chi-ná

From Lohankhapedia
(Redirected from Indochina)
Jump to navigation Jump to search

印度支那 (Ìn-tō͘-chi-ná) (印度支那法語 (Hoat-gí): Indochine英語 (Eng-gí): Indochina) ()一个 (chi̍t-ê)地理 (tē-lí)名詞 (bêng-sû) (siāng) (chá) ()19世紀 (sè-kí) (to̍h)使用 (sú-iōng) (chí)今仔日 (kin-á-ji̍t) (só͘) (kóng) (ê)東南亞 (Tang-lâm-a)大陸 (tāi-lio̍k)部分 (pō͘-hūn)號名 (Hō-miâ)起怹 (khí-in)因為 (in-ūi) (chia)文化 (bûn-hòa) (siū)濟濟 (chē-chē)印度 (Ìn-tō͘) (kap)中國 (Tiong-kok) ("支那 (Chi-ná)") 的影響 (éng-hióng)。印度支那佇印度次大陸 (chhù-tāi-lio̍k)東爿 (tang-pêng),佇中國南爿 (lâm-pêng)今世 (kin-sè)內面 (lāi-bīn)國家 (kok-ka) (ū)緬甸 (Bián-tiān)泰國 (Thài-kok) (Láu)o柬埔寨 (Kán-po͘-chē)越南 (Oa̍t-lâm),佮半島 (Poàn-tó)馬來西亞 (Má-lâi-se-a)

其他 (Kî-tha)號名[edit]

華語界 (Hôa-gí-kài)資料 (chu-liāu)一般 (it-poaⁿ) () (pún)所在 (só͘-chāi)中南 (Tiong-lâm)半島 (中南半島 Zhōngnán bàndǎo)。其他的號名 (iáu)中印 (Tiong-Ìn)半島印支 (Ìn-Chi)半島 (téng) (khoán)

相關 (Siong-koan)[edit]