Liân-pang

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
實行聯邦制度的國家。

聯邦 (Liân-pang) () ()兩个 (nn̄g-ê)抑是 (ia̍h-sī)兩个以上 (í-siōng) (ê)政治 (chèng-tī)實體 (si̍t-thé)親像 (chhin-chhiūⁿ)共和國 (kiōng-hô-kok) (chiu) (pang)等等 (téng-téng)共同 (kiōng-tông)結合 (kiat-ha̍p)成做 (chiâⁿ-chò)一个 (chi̍t-ê)國家 (kok-ka)結構 (kiat-kò͘)形式 (hêng-sek)。聯邦國家由逐个 (ta̍k-ê)聯邦成員 (sêng-oân)組成 (cho͘-sêng),逐个成員單位 (tan-ūi) ()聯邦成立 (sêng-li̍p)進前 (chìn-chêng) (chiū)已經 (í-keng)存在 (chûn-chāi)。聯邦成員國 (sêng-oân-kok)佇聯邦成立之前 (chi-chêng) (lóng)單獨 (tan-to̍k)享有 (hiáng-iú)主權 (chú-koân)的政治實體; 佇加入 (ka-ji̍p)聯邦了後 (liáu-āu)雖然 (sui-jiân)無閣 (bô-koh) (ū)完全 (oân-choân)獨立 (to̍k-li̍p)的主權,但是 (tān-sī)佇聯邦憲法 (hiàn-hoat)規定 (kui-tēng)範圍 (hoān-ûi) (lāi),聯邦成員各自 (kok-chū)的主權猶原 (iu-goân)受著 (siū-tio̍h)法律 (hoat-lu̍t)保護 (pó-hō͘); 聯邦成員有家己 (ka-kī)的憲法 (kap)法律。 (Teh)組成聯邦的 (),聯邦成員 ()各自的部分 (pō͘-hūn)權力 (koân-le̍k)讓渡 (jiōng-tō͘) (hō͘)聯邦政府 (chèng-hú)同時 (tông-sî) (koh)保有 (pó-iú) (tio̍h)部分管理 (koán-lí)內部 (lāi-pō͘)事務 (sū-bū)的權力,國民 (kok-bîn)享有聯邦佮 (kok)聯邦成員的雙重 (siang-tiông)國則 (kok-chek)