Bó-gí

From Lohankhapedia
(Redirected from Bú-gí)
Jump to navigation Jump to search

母語 (Bó-gí) ()1个人 (ê-lâng) (chū)出世 (chhut-sì)開始 (khai-sí) (tiàm)厝內底 (chhù-lāi-té) (só͘)學習 (ha̍k-si̍p) (ê)語言 (gí-giân)。母語 ()予人叫做 (kiò-chò)第一語言 (Tē-it-gí-giân)或者 (he̍k-chiá)爸武衛 (pē-bú-oē)使用 (Sú-iōng)母語的 (lâng)就是 (tō-sī)母語人 (bó-gí-lâng)母語 (chit) ()翻譯 (hoan-e̍k)英語 (Eng-gí)mother tongue概念 (kài-liām)

濟濟 (Chē-chē)的人 (khak)大韓 (tōa-hân)了後 (liáu-āu) (ē) (o̍h)第二語言 (Tē-jī-gí-giân)宛若 (Oân-ná) (ū)人自細漢 (sè-hàn)siâng ()學2 (chióng)以上 (í-siōng)的語言,特別 (te̍k-pia̍t)爸母 (pē-bú) (kóng) () (kāng)母語 (ê)時陣 (sî-chūn)囡仔 (gín-á)可能 (khó-lêng)1 (pái)學2 (khoán) ()

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]