Jîn-bîn hō-miâ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

人民 (Jîn-bîn)號名 (hō-miâ) () (tùi)一个 (chi̍t-ê)所在 (só͘-chāi)住民 (chū-bîn) (ia̍h)出身者 (chhut-sin-chiá) (ê)稱呼 (chheng-ho͘) () (Ho̍h)-ló (ōe)一般 (it-poaⁿ)簡單 (kán-tan) ()地號名 (tē-hō-miâ)加上 (ka-chiūⁿ) (lâng)”,譬如 (phì-jû)日本人 (Ji̍t-pún-lâng)”, “臺東人 (Tâi-tang-lâng) (tiō)日本 (Ji̍t-pún) (kap)臺東 (Tâi-tang)人民的稱呼。

()是佇 (chi̍t) (kóa)其他 (kî-tha)言語 (giân-gí)比論 (pí-lūn)英語 (Eng-gí)因為 (in-ūi)本身 (pún-sin)屈折語 (khut-chiat-gí)特色 (te̍k-sek) (koh)三艦 (saⁿ-lām)幾亞 (kúi-a) (khoán)無仝 (bô-kâng)歷史 (le̍k-sú)背景 (pōe-kéng)溼觀 (sip-koàn) (In) (tiāⁿ) (ū) ()機節 (kui-chiat)的人民號名,親像 (chhin-chhiūⁿ) ()China (中國 (Tiong-kok)) 的人是Chinese,號Seoul的人是Seoulite

佇英語有一个 (sin) (chhòng) ()demonym (意思 (ì-sù): “人民” + “號名”),全文 (choân-bûn)表示 (piáu-sī)住民稱呼的概念 (khài-liām)