Brisbane

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Brisbane ()澳洲 (Ò-chiu) (ê)Queensland (chiu) (lāi) (siang) (chē)人口 (jîn-kháu)城市 (siâⁿ-chhī) (kiam)首府 (siú-hú)。 Brisbane的都會區 (to͘-hōe-khu)人口 (ū)2.3百萬 (pah-bān)