Sin Lâm Wales

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
新南Wales的位置。

(Sin) (Lâm)Wales (英語 (Eng-gí): New South Wales; kán-siá: NSW) ()Australia (ê)一个 (chi̍t-ê) (chiu) (state),首府 (siú-hú)Sydney人口 (jîn-kháu) (ū)6,817,100 (lâng)