Jervis-oan Léng-thó͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Jervis灣領土的地圖。

Jervis (oan)領土 (Léng-thó͘) (英語 (Eng-gí): Jervis Bay Territory) ()Australia (ê)一个 (chi̍t-ê)大陸 (tāi-lio̍k)領地 (niá-tē) (internal territory),首府 (siú-hú)Jervis Bay Village人口 (jîn-kháu) (ū)611 (lâng)