Pak Léng-tó͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
北領島的位置。

(Pak)領島 (Léng-tó͘) (英語 (Eng-gí): Northern Territory; kán-siá: NT) ()Australia (ê)一个 (chi̍t-ê)大陸 (tāi-lio̍k)領地 (niá-tē) (internal territory),首府 (siú-hú)Darwin人口 (jîn-kháu) (ū)217,559 (lâng)