Ò-chiu Siú-to͘ Te̍k-pia̍t-khu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
澳洲首都特別區的位置。

澳洲 (Ò-chiu)首都 (Siú-to͘)特別區 (Te̍k-pia̍t-khu) (英語 (Eng-gí): Australian Capital Territory; kán-siá: ACT) ()澳洲 (ê)一个 (chi̍t-ê)大陸 (tāi-lio̍k)領地 (niá-tē) (internal territory),首府 (siú-hú)Canberra人口 (jîn-kháu) (ū)336,400 (lâng)