Keng-tō͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

荊豆 (Keng-tō͘) (longitude) ()設使 (siat-sú) () (kok)所在 (só͘-chāi) (ūi)一條 (chi̍t-tiâu) (sūn)地球 (tē-kiû)表面 (piáu-bīn)南北向 (lâm-pak-hiòng) (ê) (soàⁿ)彼條 (hit-tiâu)一頭 (chi̍t-thâu)北極 (Pak-ke̍k)另外 (lēng-goā)一頭是南極 (Lâm-ke̍k),國所在這條 (chit-tiâu)南北向的線衛佮 (oē-kah)英國 (Eng-kok)Greenwich天文台 (thian-bûn-tâi) (só͘)謂出來 (ūi-chhut--lâi)彼朝 (hit-tiâu)南北向的線(prime meridian) 佇南極 (kah)北極 (lâi)相袚 (sio-phoa̍h) (chit)兩條 (nn̄g-tiâu)線所業出來 (gia̍p-chhut--lâi)彼牙 (hit-gê)角度 (kak-tō͘)

國際 (Kok-chè)公定 (kong-tēng)佇英國Greenwich天文台所謂出來彼條循地球表面南北向的線是0 (tō͘)地球圓的 (îⁿ-ê)潑平面 (phoah-pêng-bīn)州圍 (chiu-ûi)一踅 (chi̍t-se̍h)是360度。 (Ti)Greenwich天文台彼牙所在開始 (khai-sí) (sǹg)向東 (hiòng-tang)南北向的線 (lán)共伊 (kā-i)叫做 (kiò-chò) "東經 (tang-keng)",向西 (hiòng-sai)南北向的線咱共伊叫做 "西經 (sai-keng)",東西 (tang-sai)各有 (kok-ū)180度 ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)會合 (hoē-ha̍p)