It-sîn-lūn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

一神論 (It-sîn-lūn) () (kóng) (sîn)家大 (ka-ta)這个 (chit-ê)或者 (he̍k-chiá)主張 (chú-tiuⁿ) (ê)唯一 (î-it)性質 (sèng-chit)信仰 (sìn-gióng) (Chit) (khoán)信仰,相信 (siong-sìn)一个 (chi̍t-ê)單獨 (tan-to̍k)存在 (chûn-chāi) ()chhiá絕等 (choa̍t-téng)地位 (tē-ūi)的神。

相關 (Siong-koan)[edit]