Hi-pek-lâi Sèng-keng

From Lohankhapedia
(Redirected from Kū-iok Sèng-keng)
Jump to navigation Jump to search
11th century Targum of the Hebrew Bible
Hebrew Pentateuch (The S.S. Teacher's Edition-The Holy Bible - Plate VIII).jpg

希伯來 (Hi-pek-lâi)聖經 (Sèng-keng) (希伯來聖經) ()猶太教 (Iû-thài-kàu)經師 (Keng-su) (ê)主要 (chú-iàu)部分 (pō͘-hūn) (i)正典 (chiàⁿ-tián) (hō͘)猶太教 (kiò) (chò)Thanach (Pang-bô͘:Lang-he)。希伯來聖經 ()基督教 (Ki-tok-kàu)舊約 (Kū-iok)聖經Pang-bô͘:Ill