Abraham

From Lohankhapedia
(Redirected from A-pek-la-hán)
Jump to navigation Jump to search
Der Engel verhindert die Opferung Isaaks, Rembrandt 1635年 作話,描述Abraham當欲獻祭Isaac,天使來阻止。

Abraham (希伯來語 (Hi-pek-lâi-gí): אַבְרָהָם, Avraham; 阿拉伯語 (A-lá-peh-gí): ابراهيم‎, Ibrāhīm) (chāi)漢語 (hàn-gí)主要 (chú-iàu) (ū)兩款 (nn̄g-khóan)稱呼 (chheng-ho͘) ()基督教 (Ki-tok-kàu)號做 (hō-chòe)亞伯拉罕 (A-peh-lá-hán) (亞伯拉罕),佇伊斯蘭教 (I-su-lân-kàu)號做易卜拉欣 (Ī-poh-lá-him) (易卜拉欣)。 (I) (ê)原名 (gôan-miâ)號做Abram意思 (ì-sù) () "高貴 (ko-kùi)父親 (hū-chhin)"。

Abraham佇猶太教 (Iû-thài-kàu),基督教, (chham)伊斯蘭教攏是 (lóng-sī)先知 (sian-ti)根據 (kun-kù)聖經 (Sèng-keng)Qur' (an)記錄 (kì-lio̍k),猶太教 (kap)基督教的先祖 (sian-chó͘)Isaac; 伊斯蘭教的先祖是Ishmael,兩个 (nn̄g-ê) (lâng)分別 (hun-pia̍t)是Abraham的大某 (tōa-bó͘)細姨 (sè-î) (seⁿ) (kiáⁿ)