Iû-bo̍k bîn-cho̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1910年的 Kazakhstan 遊牧民族

遊牧 (Iû-bo̍k)民族 (bîn-cho̍k) (遊牧民族) ()傾向 (kheng-hiòng) (ùi) (chi̍t) (ê)所在 (só͘-chāi)搬徙 (poaⁿ-soá) (kàu)另外 (lēng-goā)一个所在 (ê)民族群體 (kûn-thé) ()古早 (kó͘-chá)時代 (sî-tāi)濟濟 (chē-chē)文明 (bûn-bêng) (lóng)曾經 (chan-keng)是遊牧民族,但是 (tān-sī)工業化 (kang-gia̍p-hoà)了後 (liáu-āu)漸漸 (chiām-chiām)無去 (bô-khì)