To̍k-li̍p

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

獨立 (To̍k-li̍p) (獨立) () (chi̍t) (ê)狀態 (chōng-thài): 國家 (kok-ka) (ê)住民 (chū-bîn)會當 (ē-tàng) ()家己 (ka-kī)領土 (léng-thó͘) (lāi)自治 (chū-tī)運作 (ūn-chok)家己的主權 (chú-koân)。獨立的顛倒 (tian-tò) (tiō)依賴 (i-lāi) (ia̍h)從屬 (chiông-sio̍k)