Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1945年,美國向日本旦 原子彈

第二 (Tē-jī)/二次 (lī-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn) (kán-lio̍k: jī/lī-chhù-tāi-chiànjī/lī-chiàn) ()1939 () (kàu)1945年同盟國 (Tông-bêng-kok) (kap)軸心國 (Te̍k-sim-kok) (軸心國,意思 (ì-sù)是 “親像 (chhin-chhiūⁿ) ()車心 (chhia-sim) (ê)逐个 (ta̍k-ê)國家 (kok-ka)”; 日本話 (Ji̍t-pún-ōe)舒敵國 (Chhu-te̍k-kok) [樞軸國 ]) 之間 (chi-kan)全球 (choân-kiû)戰爭 (chiàn-cheng),是人類 (jîn-lūi)歷史 (le̍k-sú) (chêng) (kah) (taⁿ)規模 (kui-bô͘) (siōng) (kài) (toā)破害 (phò-hāi)盡磅 (chīn-pōng)死傷 (sí-siong)上屆悽慘 (chhi-chhám)時期 (sî-kî) (Tng) (jia̍t) () (bat)看攝 (khan-siap) (tio̍h)70 (thóng)國家陸海空 (Lio̍k-hái-khong) (to) (ū) (teh)交戰 (kau-chiàn)買手 (boé-chhiú)死亡 (sí-bông)人數 (jîn-sò͘) (khah) (chē)6千萬 (chheng-bān) (lâng)同盟軍 (Tông-bêng-kun) (chiàn) (iâⁿ)

第二次 (Tē-jī-chhù)大戰其中 (kî-tiong)日本 (Ji̍t-pún)發起 (hoat-khí)侵略 (chhim-lio̍k) () (kiò)東亞 (Tang-a)戰爭; 日本佇的太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)戰場 (chiàn-tiûⁿ)嘛叫太平洋戰爭