!Xóõ-gú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

!Xóõ () ()1 (ê)Khoisan語言 (gú-giân) (ū)141个音素 (im-sò͘)其中 (kî-tiong) (chin) (chē) (khoán)斯氣音 (suh-khùi-im)

使用 (Sú-iōng) (ê)地方 (tē-hng)主要 (chú-iàu)BotswanaNamibia (chit)2 (kok)人口 (Jîn-kháu) ()3,200 (kàu)4,200中間 (tiong-kan)SIL (): NMN。