Ông-lâi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
?王梨
生物學分類
介: Plantae
門: Magnoliophyta
公: Liliopsida
目: Poales
科: Bromeliaceae
亞科: Bromelioideae
屬: Ananas
指: A。 comosus
學名
Ananas comosus
(L。) Merr。
Siâng意明

Ananas sativus

王梨 (Ông-lâi)王梨 (ōng-lâi),[1] (ia̍h) ()黃梨 (n̂g-lâi),是一種 (chi̍t-chióng)熱帶 (jia̍t-tài)果子 (kóe-chí)原本 (Gôan-pún)出產 (chhut-sán) ()南美洲 (Lâm-bí-chiu)葡萄牙人 (Phû-tô-gê-lâng)佇17世紀 (sè-kí)引進 (ín-chìn) (kàu)馬口 (Má-kháu)了後 (liáu-āu)漸漸 (chiām-chiām) (thôan)廣東 (Kńg-tang)海南 (Hái-lâm) (kap)台灣 (Tâi-oân)

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "王梨 鳳梨". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 1. p. 139.