Siâng-ì-miâ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Siâng意明 (ì-miâ) (英語 (Eng-gí): synonym) ()生物 (seng-bu̍t) (ê)科學 (kho-ha̍k)分類 (hun-lūi)內面 (lāi-bīn)一个 (chi̍t-ê)分類單元 (tan-goân)濟的 (chē-ê) () (kâng)號名 (hō-miâ) (Chiàu)分類規則 (kui-chek)加擔 (ka-taⁿ) (ū)一个號名是有效的 (ū-hāu--ê)總是 (chóng-sī) ()學者 (ha̍k-chiá) (ia̍h)研究 (gián-kiù) (tùi)分類的主張 (chú-tiuⁿ)一致 (it-tì),號名的使用 (sú-iōng) (tiō)原全 (goân-choân)對同 (tùi-tâng)