Sò͘-ūi Mi̍h-kiāⁿ Sek-pia̍t-hō

From Lohankhapedia
(Redirected from Digital object identifier)
Jump to navigation Jump to search

數位 (Sò͘-ūi)物件 (Mi̍h-kiāⁿ)識別號 (Sek-pia̍t-hō) (數位物件識別號,英語 (Eng-gí): digital object identifier),若寫 (lio̍k-siá)DOI () (chi̍t) (chióng)用來 (ēng-lâi)標是 (phiau-sī)電子 (tiān-chú)文件 (bûn-kiāⁿ) (téng)物件 (ê)文字 (bûn-jī) (lia̍t) (character string)。