Alpha soe-piàn

From Lohankhapedia
(Redirected from Alpha decay)
Jump to navigation Jump to search
Alpha衰變。

Alpha衰變 (soe-piàn) (英文 (Eng-bûn): Alpha decay),一般 (it-poaⁿ)寫做 (siá-chòe)α衰變 ()一種 (chi̍t-chióng)衰變 (ê)果程 (kóe-têng)。 Alpha衰變發生 (hoat-seng)時陣 (sî-chūn), 1 (ê)alpha粒子 (lia̍p-chí) (ē) (tùi)原子核 (goân-chú-hu̍t)內底 (lāi-té)射出來 (siā-chhut-lâi); 衰變發生了後 (liáu-āu),原子核的質量數 (chit-liōng-sò͘)減少 (kiám-chió)4个單位 (tan-ūi)原子序 (goân-chú-sī)嘛會 (mā-ē)減少2个單位。

Alpha衰變是一種核分裂 (hu̍t-hun-lia̍t)伊的 (i-ê)反應 (hoán-èng)果程 (ū)牽連著 (khan-liân-tio̍h)量子 (liōng-chú)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)量子穿隧 (chhoan-suī)效應 (hāu-èng) (hām)beta衰變無仝的 (bô-kâng-ê)所在 (só͘-chāi) () (kiông)號相 (hō-siong)作用 (chok-iōng) (lâi)控制 (khòng-chè)