Catalunya Gī-hōe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Catalunya議會

Catalunya議會 (Gī-hōe) (Parlament de Catalunya) ()Catalunya (ê)一院制 (it-īⁿ-chè)立法 (li̍p-hoat)機關 (ki-koan) (Múi)4 (tang)選舉 (soán-kí) (chhut) (sin)1 (kài)135 (ūi)Catalunya議會議員 (gī-oân)。議會選舉 ()攏總 (lóng-chóng) (hun) (chò)4 (ê)選舉區 (soán-kí-khu)逐个 (ta̍k-ê) (séng) (chi̍t)个選舉區。議會的大樓 (tōa-lâu)位佇 (ūi-tī)BarcelonaCiutadella公園 (Kong-hn̂g) (城堡 (Siâⁿ-pó)公園) (lāi)