Harry Martinson

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Harry Martinson (倒手爿)

Harry Martinson (1904 ()5 (goe̍h)6 ji̍t - 1978年2月11 (ji̍t)) ()Sverige (ê)文學家 (bûn-ha̍k-ka)1974年Nobel文學 (Bûn-ha̍k) (Chióng)植長人 (ti̍t-chióng-jîn)