Jîn-bîn chiàn-cheng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
徐蚌會戰 中,退共產黨運輸糧草的農民

人民 (Jîn-bîn)戰爭 (chiàn-cheng) (人民戰爭) () (Mô͘)澤東 (Te̍k-tong) (kap)中國 (Tiong-kok)共產黨 (Kiōng-sán-tóng) (só͘)主張 (chú-tiuⁿ) (ê) (chi̍t) (chióng)軍事 (kun-sū)鬥爭 (tàu-cheng)策略 (chhek-lio̍k)動員 (tōng-oân)機制 (ki-chè) (Che)毛澤東思想 (su-sióng)的一 (ê)核心 (he̍k-sim)。人民戰爭的思想 ()歷史上 (le̍k-sú-siōng)濟濟 (chē-chē) (tiûⁿ)戰爭內面 (lāi-bīn)得著 (tit-tio̍h)體現 (thé-hiān)失踐 (sit-chiān) (I)主要 (chú-iàu)爭取 (cheng-chhú)人民,組織 (cho͘-chit)人民,武裝 (bú-chong)人民,利用 (lī-iōng)人民 (lâi)進行 (chìn-hêng)全民 (choân-bîn)戰爭,是上大 (siōng-tōa)程度 (thêng-tō͘)的動員, ()一切 (it-chhè)會使 (ē-sái)利用的力量 (le̍k-liōng)進行軍事化 (kun-sū-hòa)轉變 (choán-piàn),利用後備 (āu-pī)軍人 (kun-jîn)游擊隊 (iû-kek-tūi)民兵 (bîn-peng) (téng)非正規軍 (hui-chèng-kui-kun) (tùi)敵人 (te̍k-jîn)發動 (hoat-tōng)無對稱 (bô-tùi-chheng)戰爭來配合 (phòe-ha̍p)正規 (chèng-kui)軍隊 (kun-tūi)作戰 (chok-chiàn)