Ji̍t-ēng-hûi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

日用肥 (Ji̍t-ēng-hûi) (日用硘) ()平常時 (pêng-siông-sî)閒來 (êng-lâi)食飯 (chia̍h-pn̄g)啉水 (lim-chúi)等等 (téng-téng)用土 (ēng-tō͘) (ê) (hûi)材質 (Châi-chit)主要 (chú-iàu) (chû)品種 (Phín-chéng) (ū): 餐具 (chhan-kū)茶具 (tê-kū) (poe) (phûn) (koàn) (pôaⁿ) (ti̍h) (óaⁿ),等等。