Kang-gia̍p-hûi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

工業肥 (Kang-gia̍p-hûi) (工業硘) ()工業 (kang-gia̍p) (ēng) (ê) (hûi)要求 (Iau-kiû)精密度 (cheng-bi̍t-tō͘)kûiⁿ。