Kap-ngó͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
干支
1
甲子
2
乙丑
3
丙寅
4
丁卯
5
戊辰
6
己巳
7
庚午
8
辛未
9
壬申
10
癸酉
11
甲戌
12
乙亥
13
丙子
14
丁丑
15
戊寅
16
己卯
17
庚辰
18
辛巳
19
壬午
20
癸未
21
甲申
22
乙酉
23
丙戌
24
丁亥
25
戊子
26
己丑
27
庚寅
28
辛卯
29
壬辰
30
癸巳
31
甲午
32
乙未
33
丙申
34
丁酉
35
戊戌
36
己亥
37
庚子
38
辛丑
39
壬寅
40
癸卯
41
甲辰
42
乙巳
43
丙午
44
丁未
45
戊申
46
己酉
47
庚戌
48
辛亥
49
壬子
50
癸丑
51
甲寅
52
乙卯
53
丙辰
54
丁巳
55
戊午
56
己未
57
庚申
58
辛酉
59
壬戌
60
癸亥
天干地支

甲午 (Kap-ngó͘) (甲午) ()干支 (kan-chi) (ê)其中 (kî-tiong) (chi̍t) (ê); 排列 (pâi-lia̍t) ()31。甲午的 (chêng)一个是癸巳 (kùi-sū) (āu)一个是乙未 (it-bī)

甲午年 (Kap-ngó͘-nî)[edit]

甲午月 (Kap-ngó͘-goe̍h)[edit]

甲午日 (Kap-ngó͘-ji̍t)[edit]

甲午時 (Kap-ngó͘-sî)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. 中央研究院計算中心兩千年中西力轉換