Lūi-pia̍t thó-lūn:Í-tāi-lī ê le̍k-sú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Rev 426454 based on 1926387 from wikipedia

The translated title: Lūi-pia̍t:以大利的歷史