Lūi-pia̍t thó-lūn:Liân-pang-chè kok-ka

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Rev 313693 based on 991402 from wikipedia

The translated title: Lūi-pia̍t:聯邦制國家