La̍p-se-cho̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

納西族 (La̍p-se-cho̍k) ()中華 (Tiong-hôa)人民 (jîn-bîn)共和國 (kiōng-hô-kok) (ê)一个 (chi̍t-ê)民族 (bîn-cho̍k)