Oa̍t-tē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

越地 (Oa̍t-tē) (越地) ()中國 (Tiong-kok)古早 (kó͘-chá)時代 (sî-tāi)百越族 (pah-oa̍t-cho̍k) (só͘) (toà) (ê)所在 (só͘-chāi) (In)主要 (chú-iàu)分佈 (hūn-pò͘) ()現今 (hiān-kim)中國南方 (lâm-hong)。越地會當 (ē-tàng)約略 (iok-lio̍k)區分 (khu-hun) (chò) (Kang) (Chiat)福建 (Hok-kiàn) (Lióng) (Kóng) (kap)越南 (Oa̍t-lâm)北部 (pak-pō͘)4 (ê)部分 (pō͘-hūn); (chit)一寡 (chi̍t-koá)所在佇中國秦朝 (Chîn-tiâu)漢朝 (Hàn-tiâu)進前 (chìn-chêng)主要 (lóng)是百越族帶的所在。