Roma-lâng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Roma (lâng)猶是 (iah-sī)子哹薛 (Jí-pu-sih) (英語 (Eng-gí): Gypsy), () (chi̍t) (khoán) (tùi)印度 (Ìn-tō͘)北爿 (pak-pêng)來的 (lâi--ê) ()歐洲 (Au-chiu)等第 (téng-tē)漂浪的 (phiau-lōng--ê)民族 (bîn-cho̍k)