Si̍t-chit tāi-sái-koán

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

實質 (Si̍t-chit)大使館 (tāi-sái-koán) (實質大使館) ()一寡 (chi̍t-koá)國家 (kok-ka)之間 (chi-kan)因為 (in-ūi) ()正式 (chèng-sek) (ê)官方 (koaⁿ-hong)外交 (goā-kau)關係 (koan-hē)所以 (só͘-í)無法度 (bô-hoat-tō͘)設立 (siat-li̍p)大使館,所以另外 (lēng-goā)設立實際上 (si̍t-chè-siōng) (de facto) 的官方機構 (ki-kò͘)