So͘-liân pang-hoāi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
蘇聯崩壞

蘇聯 (So͘-liân)崩壞 (pang-hoāi) (蘇聯崩壞) ()1990 () (kàu)1991年 (chi) (kan)蘇聯 (ê)加盟 (ka-bêng)國家 (kok-ka)獨立 (to̍k-li̍p)歷史 (le̍k-sú)事件 (sū-kiāⁿ)1991年12 (goe̍h)25 (ji̍t),蘇聯總統 (chóng-thóng)Mikhail Gorbachyov辭職 (sî-chit),蘇聯滅亡 (bia̍t-bông)