Tō-ián

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

導演 (Tō-ián) (導演) () (chi̍t) (ê)戲劇 (hì-kio̍k)演出 (ián-chhut)猶有 (iáu-ū)演是 (ián-sī)團隊 (thôan-tuī) (ê)內底 (lāi-té)負責 (hū-chek)整合 (chéng-ha̍p)全部 (chôan-pō͘)藝術 (gē-su̍t)元素 (goân-sò͘)生產 (seng-sán)負責人 (hū-chek-jîn)

無仝 (Bô-kâng)領域 (léng-he̍k)的導演[edit]

電影 (Tiān-iáⁿ)導演[edit]

簡單 (Kán-tan) (lâi) (kóng),導演是利用 (lī-iōng)劇情 (kio̍k-chêng) (kah)演員 (ián-goân)表達 (piáu-ta̍t)家己 (ka-kī)思想 (su-sióng) (lâng)。電影導演同時 (tông-sî)運用 (ūn-iōng)演員的身體 (sin-thé) (kah)起毛 (khí-mo͘) / 視線 (sī-sòaⁿ)選擇 (soán-te̍k) / 光線 (kng-sòaⁿ)調度 (tiàu-tō͘) / 畫面 (oē-bīn)構成 (kò͘-sêng) / 剪接 (chián-chiap)的logic / 聲音 (siaⁿ-im)搭配 (tah-phòe)等等 (téng-téng) (chiong)劇本 (kio̍k-pún)呈現 (têng-hiān) (chāi)螢幕 (êng-bō͘)頂頭 (téng-thâu)。電影工業 (kang-gia̍p) (ū) (chin) (chē)多元 (to-goân)專業 (choan-gia̍p)技術 (ki-su̍t): 製片 (chè-phìⁿ)攝影 (liap-iáⁿ)燈光 (teng-kng)美術 (bí-su̍t)指導 (chí-tō),演員,錄音 (lio̍k-im)特效 (te̍k-hāu)

舞台劇 (Bú-tâi-kio̍k)導演[edit]

舞台劇導演的工作 (kang-chok)

相關 (Siong-koan)[edit]