Tiong-hôa Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
(Redirected from Tiong-hoâ Kiōng-hô-kok)
Jump to navigation Jump to search
中華共和國的國旗

中華 (Tiong-hôa)共和國 (Kiōng-hô-kok)人民 (Jîn-bîn)革命 (Kek-bēng)政府 (Chèng-hú) (中華共和國人民革命政府) ()1933 ()福建 (Hok-kiàn)事變 (sū-piàn)期間 (kî-kan) () (Tân)銘樞 (Bêng-chhu) (kap) ()濟深 (Chè-chhim) (téng)中國 (Tiong-kok)國民 (Kok-bîn) (Tóng)內部 (lāi-pō͘)反對 (hoán-tùi) (Chiúⁿ)介石 (Kài-se̍k) (ê)左派 (chó-phài)十九路軍 (Cha̍p-káu-lō͘-kun) ()福建建立 (kiàn-li̍p)政權 (chèng-koân); 前後 (chêng-āu)總共 (chóng-kiōng)53 (kang)最後 (chòe-āu) ()國民政府平定 (pêng-tēng)中華人民共和國號做 (hō-chò)福建人民政府 (福建人民政府) (ia̍h)福建人民革命政府 (福建人民革命政府)。中華共和國政府主色 (chú-sek)是李濟深,執政黨 (chip-chèng-tóng)生產 (Seng-sán)人民黨。革命政府 ()福建 (pun) (chò)4 (ê) (séng) (閩海 (Bân-hái)延建 (Iân-kiàn)興泉 (Heng-choân)龍登 (Liông-teng)) 佮2个特別市 (te̍k-pia̍t-chhī) (福州 (Hok-chiu)廈門 (Ē-mn̂g))。這个 (Chit-ê)政權 ()得著 (tit-tio̍h)任何 (jīm-hô)國家 (kok-ka)承認 (sêng-jīm)