Art nouveau

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Art nouveau風格一例, 巴里 的地下鐵出入口。

Art nouveau ()法語 (Hoat-gí) " (sin)藝術 (gē-su̍t)" (ê)意思 (ì-sù),是19世紀 (sè-kí)尾期 (bóe-kî) (kàu)20世紀 (chho͘)的藝術運動 (ūn-tōng) ()藝術建築 (kiàn-tio̍k) (kap)設計 (siat-kè) (lóng) (ū)食用 (si̍t-iōng) (Chit) (khoán)樣式 (iūⁿ-sek)主要 (chú-iàu)特色 (te̍k-sek)曲線 (khiau-sòaⁿ)若像 (ná-chhiūⁿ)花蕾 (hoe-lúi) (ia̍h)草木 (chháu-bo̍k)形體 (hêng-thé)等等 (téng-téng)

彼當時 (Hit-tong-sî)親像 (chhan-chhiūⁿ)Antoni GaudíLouis Comfort TiffanyCharles Rennie Mackintosh,攏 (sio̍k)Art nouveau藝術家 (gē-su̍t-ka)