Chhân-hn̂g

From Lohankhapedia
(Redirected from Chhân)
Jump to navigation Jump to search
水田 (稻仔)

田園 (Chhân-hn̂g) / (chhân) / (hn̂g) ()作穡 (choh-sit) (lâng)種作 (chèng-choh)農作物 (lông-chok-bu̍t) (ê)所在 (só͘-chāi)

(Ū)

一寡 (chi̍t-koá)

地方 (tē-hng)的人

(tùi)田園

是有 (sī-ū)

較幼 (khah-iù)

講法 (kóng-hoat)

  • 田是 (teh) (kóng)彼種 (hit-chióng)專門 (choan-bûn)用來 (ēng-lâi)種作生長 (seng-tióng)期間 (kî-kan) (ài)浸佇 (chìm-tī)水中 (chúi-tiong)植物 (si̍t-bu̍t)的彼種 "水田 (chúi-chhân)"。
  • 園是講彼種 (khoàⁿ)食物 (si̍t-bu̍t)需要 (su-iàu) (chiah)照頭仔 (chiàu-thâu-á) (lâi)沃水 (ak-chúi)的彼種田園。園因為 (in-ūi)若欲 (nā-beh)保持 (pó-chhî)飽足 (pá-chiok)水分 (chúi-hun) (thang)應付 (èng-hù)食物生長需要,除了 (tû-liáu)人工 (lâng-kang)灌水 (koàn-chúi)以外 (í-goā)只有 (chí-ū)靠天 (khò-thiⁿ)落雨 (lo̍h-hō͘) (chiah)有法度 (ū-hoat-tō͘)達成 (ta̍t-sêng)所以 (só͘-í)嘛有 (mā-ū)共伊 (kā-i)叫做 (kiò-chò) "看天田 (khoàⁿ-thiⁿ-chhân)"。

田園毋是 (m̄-sī)原本 (goân-pún)生張 (siⁿ-tiuⁿ) ()佇遐 (tī-hia)真濟 (Chin-choē)田園是 (úi)歐石頭 (ó͘-chio̍h-thâu) (khioh) (soá)石頭 (chio̍h-thâu)剉樹 (chhò-chhiū)割草 (koah-chháu)掘樹根 (ku̍t-chhiū-kin)草根 (chháu-kin)起先的 (khí-seng--ê) (Chi̍t)畚箕 (pùn-ki)一畚箕來 (put)一擔 (chi̍t-tàⁿ)一擔來 (taⁿ)抑是 (ah-sī)牛車 (gû-chhia)一牛車 (chi̍t-gû-chhia) (chhia) (soa)thô͘ (kah)壅肥 (èng-pûi) (téng)加厚 (ka-kāu)園頭 (hn̂g-thô͘)園肉 (hn̂g-bah)改良 (kái-liông)頭質 (thô͘-chit)完成的 (oân-sêng--ê)為著 (Ūi-tio̍h) (beh)確保 (khak-pó)界線 (kài-soàⁿ)佮保持園塗 (hn̂g-thô͘) (mài)流失 (liû-sit)四周圍 (sì-chiu-ûi) ()猶愛 (iáu-ài) (choh)一逝 (chi̍t-choā)初養的 (chho͘-ióng--ê)園(田) (hoāⁿ)若無 (Nā-bô)方便 (hong-piān)利用的 (lī-iōng--ê)水源 (chúi-goân)猶閣 (iáu-koh) (chhoē)泉水 (choâⁿ-chúi)的所在來益井 (iah-chíⁿ)上水 (chhiūⁿ-chúi)鴨是 (ah-sī)開屈 (khui-khut)擔水 (taⁿ-chúi)抽水 (thiu-chúi) (ak)有需要 (ū-su-iàu)的農作物。田園為著欲閃風 (siám-hong)有通提仔 (ū-thang-sî-á)嘛猶愛 ()向風 (ǹg-hong)彼面 (hit-bīn)栽種 (chai-chèng)防風林 (hông-hong-lîm)抑是 (ûi)帆風牆 (hông-hong-chhiûⁿ)

田園毋管 (m̄-koán)大細 (toā-soè)一般的 (it-poaⁿ--ê)事業 (sū-gia̍p)仝款 (kâng-khoán)攏是 (lóng-sī)經過 (keng-kè)幾但 (kúi-nā) (tang)嶺子 (sīm-chí)軌但代 (kúi-nā-tāi)人的經營 (keng-êng) (kap)管理 (koán-lí) (tah)得著的 (tit--tio̍h-ê)工商 (Kang-siong)社會 (siā-hoē)利益 (lī-ek)比較 (pí-kàu)觸牙人 (tak-gê-lâng)攏有 (lóng-ū) (boeh)抑是望用 (bōng-ēng) (chò)某一項 (bó͘-chi̍t-hāng)工課 (khang-khoè)選擇權 (soán-te̍k-koân)阻攻仔 (Chó͘-kong-á) ()簡單 (kán-tan)賠頭空沙 (pê-thô͘-khàng-soa)才來 (chiah-lâi)為出 (ûi-chhut)一片 (chi̍t-phiàn)田園,這馬 (chit-má)放落來 (pàng-lo̍h-lâi)後懶 (hō͘-lán)承著 (sîn-tio̍h) (lán)嘛有可能 (khó-lêng) (pàng)予伊 (hō͘-i)拋荒 (pha-hng)真緊 (Chin-kín) (chháu)發鄭 (hoat-tīⁿ) (hoat)密器 (ba̍t-khì) ()一工 (chi̍t-kang)想見 (siūⁿ-kìⁿ)欲各 (beh-koh)作, (kan)除草 (tû-chháu)儲夠儘 (tû-kàu-chīn)可能愛過 (ài-koh) (khoè)軌但冬 (kúi-nā-tang)設使 (Siat-sú)但攏 (nā-lóng)莫巡 (mài-sûn),莫整理 (chéng-lí)一陣 (chi̍t-chūn)水流溝切 (chúi-lâu-kau-chhè)大雨 (toā-hō͘),園(田)岸來崩去 (pang-khì),園thō͘園肉嘛一牙手 (chi̍t-gê-chhiú) (koah) (lâu)了了 (liáu-liáu)正正是 (Chiàⁿ-chiàⁿ-sī)陳奎陳 (tîn-kui-tîn)土歸土 (thó͘-kui-thó͘)興衰 (Heng-soe)木呢遐舉 (ba̍k-nih-hia-kú)代誌 (tāi-chì)。田園若是 (nā-sī)干nā田園爾爾 (niā-niā),咱這馬村按奶 (chhun-án-ne)放予伊拋荒,是毋氏 (sī-m̄-sī)另外 (lēng-goā)一種的 (chi̍t-chióng--ê) "國土 (kok-thó͘)流失"?

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Paddy field