Chhiū

From Lohankhapedia
(Redirected from Chhiū-á)
Jump to navigation Jump to search
松柏 (conifer) 類的 美洲三 (sequoia) 是 地球 上權的 樹仔

(Chhiū) (ia̍h)樹仔 (chhiū-á) (chí) (bo̍k) (ê) (lūi) (khah) (toā) (châng) ()多年生 (to-nî-seng)植物 (si̍t-bu̍t) (perennial plant)。樹仔 (phēng)大份 (toā-hūn)植物 (oa̍h)閣較 (koh-khah) ()有的 (Ū-ê)樹仔會當 (ē-tàng) (kaù) (kah)100 m (koân),活幾但 (kúi-nā) (chheng) ()

樹仔又閣 (iū-koh) (hun) (chò)喬木 (kiâu-bo̍k) (ham)灌木 (koàn-bo̍k)。喬木的樹身 (chhiū-sin) (chin)顯明 (hián-bêng),大 (châng)了後 (liáu-aū) (tiāⁿ) (ē)超過 (chhiau-koè)6 m權, (koh) (ū)明顯 (bêng-hián)頂穎 (téng-íⁿ)優勢 (iu-sè) (apical dominance)。

有當時仔 (Ū-tang-sî-á)較大叢的植物 ()予人 (kiò)做樹仔,比論 (pí-lūn) (kóng)山大人 (soaⁿ-toā-lâng)