Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hōe Siông-bū Úi-oân-hōe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

中華 (Tiong-hôa)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)全國 (Choân-kok)人民代表 (Tāi-piáu)大會 (Tāi-hōe)常務 (Siông-bū)委員會 (Úi-oân-hōe) (中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會),簡稱 (kán-chheng)全國人大 (Jîn-tāi)常委會 (Siông-úi-hōe) (全國人大常委會), ()中華人民共和國最高 (chòe-ko)國家 (kok-ka)權力 (khoân-le̍k)機關 (ki-koan)全國人民代表大會 (ê)常設 (siông-siat)機關, ()全國人大閉會 (pì-hōe) ()行使 (hêng-sú)國家立法 (li̍p-hoat)機關職權 (chit-khoân)