Chong-kàu ê chū-iû

From Lohankhapedia
(Redirected from Chong-kàu chū-iû)
Jump to navigation Jump to search

宗教 (Chong-kàu) (ê)自由 (chū-iû)或者 (he̍k-chiá) (kóng)信仰 (sìn-gióng)的自由 () (chi̍t) (khoán)自由的原則 (goân-chek) (ùi)宗教的自由下底 (ē-té)個人 (kò-jîn) (ia̍h)社里 (siā-lí) ()公眾 (kong-chiòng)或者私人 (su-jîn)方面 (hong-bīn) (thang)經過 (keng-kòe)教示 (kà-sī)實作 (si̍t-chok)崇拜 (chông-pài)遵守 (chun-siú)儀式 (gî-sek) (lâi)表明 (piáu-bêng)怹的 (in-ê)宗教 (kap)信仰。另外 (Lēng-gōa)娃林 (oa-ná)包括 (pau-koat)改變 (kái-piàn)家己 (ka-tī)的信仰抑宗教的自由。