Colorado Hô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Colorado號

Colorado () () (Pak)美洲 (Bí-chiu) (ê) (chi̍t) (tiâu)河川 (hô-chhoan) (lâu)經過 (keng-koè)美國 (Bí-kok) (kap)墨西哥 (Be̍k-se-ko)