Hôa-kiâu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

華僑 (Hôa-kiâu) (華僑),或者 (he̍k-chiá)海外 (hái-gōa)華人 (Hôa-jîn) (海外華人), ()19世紀 (sè-kí)開始 (khai-sí) (ùi)中國 (Tiong-kok)本土 (pún-thó͘)移民 (î-bîn) (kàu)世界 (sè-kài)各地 (kok-tē) (ê)華人 (kap)怹的 (in-ê)是世 (sī-sè) (ia̍h)後代 (āu-tāi)