Hā-īⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

下院 (Hā-īⁿ) (下院, lower house),下議院 (hā-gī-īⁿ) (下議院) (ia̍h)眾議院 (chiòng-gī-īⁿ) (眾議院), ()兩院制 (lióng-īⁿ-chè)國家 (kok-ka) (ê)議會 (gī-hōe) (chi) (it).[1]

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. Bicameralism (1997) by George Tsebelis.