Hiong-káng-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
香港島

香港島 (Hiong-káng-tó) ()香港 (Hiong-káng)主要 (chú-iàu) (ê)島嶼 (tó-sū)面積 (bīn-chek)78.4 km2,是香港的商業區 (siong-gia̍p-khu) (chham)九龍 (Kiú-liông)之間 (chi-kan) (ū)Victoria (Káng)。香港島 (hun)4 (ê) (khu) (Tiong)西 (Se) (中西區),Wan (Chai) (灣仔區), (Tang) (東區), (Lâm) (南區)