Hoà-ha̍k kiat-ha̍p

From Lohankhapedia
(Redirected from Hoà-ha̍k-kiān)
Jump to navigation Jump to search

化學 (Hoà-ha̍k)結合 (kiat-ha̍p) (化學結合; chemical bond) () (chi̍t) (chióng)粒子 (lia̍p-chí)之間 (chi-kan) (ê)吸引 (khip-ín) (la̍t)遮的 (chia-ê)粒子會當 (ē-tàng)原子 (goân-chú) (ia̍h)分子 (hun-chú)透過 (Thàu-kòe)化學鍵 (hoà-ha̍k-kiān),粒子會使 (ē-sái)組成 (cho͘-sêng) (to)原子的物質 (bu̍t-chit)