ISSN

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

ISSN ()國際 (Kok-chè)標準 (Phiau-chún)連載 (Liân-chài)番號 (Hoan-hō) (International Standard Serial Number) (ê)英語 (Eng-gí)簡略 (kán-lio̍k)。 ISSN是8 (ê)數字的 (sò͘-jī--ê) (ēng) (lâi) (tùi)聯再性 (liân-chài-sèng)出版物 (chhut-pán-bu̍t)設定 (siat-tēng)獨有 (to̍k-iú)番號。