Kó͘-liông

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

古龍 (Kó͘-liông) (古龍,1938年 6月7日 – 1985年 9月21日),原來 (goân-lâi) (ê)名字 (miâ-jī) () (Hîm)耀華 (Iāu-hoâ) (熊耀華),是台灣 (Tâi-oân)作家 (chok-ka) (I) (siá)武俠 (bú-kiap)小說 (siáu-soat) ()中國 (Tiong-kok) (kap)台灣 (chin)出名 (chhut-miâ)